Opbrengstgericht werken

Iets wat in feite altijd al werd of in ieder geval zou moeten worden gedaan, staat op dit moment in het middelpunt van de belangstelling. Het gaat dan ook om een belangrijk onderwerp c.q. vraag:”Wat moet ons onderwijs aan dit kind/deze kinderen opleveren?”, “Waar zijn we met dit kind/deze kinderen op uit?” Mijn standpunt is dat opbrengstgericht werken begint met die ene les in die ene groep door die ene leerkracht of docent. En dat betekent dat er veel aandacht dient te zijn voor dat niveau, het vakmanschap van de leerkracht of docent. Daar begint het mee. En dat omvat een scala aan aspecten waar aandacht voor dient te zijn. Gerichte observatie en feedback, samen lessen voorbereiden, op een andere manier leren kijken naar het gedrag van kinderen en jezelf, leergesprekken kunnen voeren met kinderen zijn in dat proces belangrijke aspecten. Daarna komt het niveau van de (jaar)groep: groepsplannen op kunnen stellen, leerlijnen van de belangrijkste vak- en vormingsgebieden kennen, differentiëren op minstens drie niveaus, klassenmanagement zijn op dit niveau belangrijke zaken. Tenslotte is er het niveau van de school als geheel. Hoe analyseren we de resultaten op schoolniveau en hoe zorgen we ervoor dat we daarvan leren. Op al deze niveaus, in samenhang, kan en wil ik iets voor scholen betekenen, al gaat mijn voorkeur uit naar de twee eerste niveaus.