Coachen

Onder coachen versta ik het doelgericht begeleiden van leerprocessen gericht op zelfstandig persoonlijk en professioneel functioneren van individuen of teams binnen een organisatiecontext. Het coachingsproces laat ik verlopen via de leercurve en daarbinnen via de leercyclus. Het gaat daarbij vaak om medewerkers of leidinggevenden in moeilijke situaties (structureel slecht functionerend, met ontslag bedreigd, dreigend burnout, klacht aan de broek, na langdurige ziekte ed.). Daarom werk ik ook altijd met een intern hulpsysteem, dat naast de coach als externe betrokkene, van binnenuit de gecoachte kan en wil ondersteunen. Op die manier wordt, als het goed is, ook het systyeem waarin de betrokkene functioneert, beinvloedt. In ieder geval zijn of haar leidinggevende wordt door mij betrokken bij het leerproces van de coachee. Er is dus standaard sprake van een driehoekscontract (coach, coachee en leidinggevende), Het proces start altijd met een klikgesprek, waarbij deze drie betrokkenen aanwezig zijn en er in onderling overleg de wederzijdse verwachtingen uitgesproken worden en vervolgens vastgelegd worden in een aantal afspraken in de vorm van een contract. Op deze manier worden zoveel mogelijk condities geschapen die er voor dienen te zorgen dat er succes wordt behaald. Wanneer een van de betrokkenen zich niet kan vinden in deze afspraken, wordt er gestopt met het samenwerkings- en leerproces. Want in feite begint dit al op het ogenblik dat de drie betrokkenen elkaar ontmoeten om in gesprek te gaan. Dat waar het om gaat is er al direct.

Voor Interne Begeleiders (IB´ers) is er ook de mogelijkheid om een specifiek traject te volgen, waarbij hun coachende rol nader invulling wordt gegeven (Coach de coach).

En voor leidinggevenden een traject waarin ik hen leer om coachend leiding te geven.

Voor een groep beginnende docenten een traject waarin zij leren om hun grenzen aan te geven en met vertrouwen voor de groep te staan en op basis daarvan effectief les te leren geven. Het afbreukrisico van beginnende docenten blijkt in de praktijk groot te zijn. De eerste twee jaar zijn daarvoor crusiaal. Door het inrichten van een ondersteuningssysteem met een interne begeleidingsdocent, teamleiders, sectiegenoten en een externe coach met verschillende elkaar aanvullende taken wordt ervoor gezorgd dat de beginnende docent zoveel mogelijk extern houvast krijgt om zo snel mogelijk bij zichzelf genoeg houvast (holding) te creeren. Naast individuele coaching door gesprekken en lesbezoeken met feedbackgesprek wordt er ook gewerkt met een groepje beginnende docenten die in begeleide intervisiebijeenkomsten ook elkaar kunnen ondersteunen. ..

Kritische vriend

Leidinggeven is in wezen een eenzaam beroep. Over bepaalde zaken is het lastig of zelfs onwenselijk om met anderen binnen de eigen organisatie van gedachten te wisselen. Eigenlijk ben ik van mening dat iedere leidinggevende een klankbord of sparringpartner van buiten de organisatie zou moeten hebben met wie hij of zij op regelmatige basis kan reflecteren en zich een spiegel kan laten voorhouden. Als kritische vriend bevraag ik, vraag ik door, daag ik uit, confronteer ik, provoceer, suggereer, adviseer en geef ik feedback, zodat het voorgenomen of reeds vertoonde gedrag getoetst wordt op effectiviteit en indien nodig of gewenst verkend wordt welk alternatief gedrag voorhanden is of ontwikkeld kan worden, dat naar verwachting (meer) effect zal hebben.

Naast concepten en werkwijzen uit Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) en Transactionele Analyse (TA) maak ik bij mijn coaching gebruik van concepten uit de theorie van de lerende organisatie, resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leren en gedrag, hersenonderzoek en concepten en werkwijzen uit het zogenaamde Systemisch Werk (opstellingen) en Rationeel Emotieve Training (RET). En uiteraard van mijn ervaring en expertise als leerkracht en directielid van scholen en mijn werk als senior onderwijsadviseur. En niet in de laatste plaats van mijn levenservaring.

Motto: “Leer mij het zelf te doen en gebruik te maken van al mijn talenten!”