Dat doe ik door gebruik te maken van zowel mijn hart als verstand en mijn handen. Van mijn hele hebben en houden, van alles wat ik tot mijn beschikking heb. In dat opzicht beschouw ik coaching als het werken vanuit mijn hart, vanuit optimaal contact. Om van daaruit te komen tot een contract, tot smart geformuleerde afspraken, waarbij ik de a van acceptabel als het belangrijkste criterium beschouw, omdat ik daarmee toets of het van binnenuit komt, er werkelijk sprake is van intrinsieke motivatie. En daarbij gebruik ik naast mijn gezonde verstand, ook weer mijn gevoel. Het dient zowel voor mijzelf als de klant goed te voelen en ik wil er voldoende argumenten voor kunnen benoemen om het oke te vinden. Het accent ligt bij het coachen weliswaar op het gevoelsmatige, maar ik schroom niet op bepaalde momenten in het coachingsproces gebruik te maken van mijn kennis, van theoretische concepten die dienstbaar kunnen zijn aan het leerproces van degene die ik coach.

en Advisering

Bij het adviseren ligt het accent op het verstandelijke aspect. Vertrek ik vanuit de feiten om van daaruit, samen met de klant(en) te kijken wat het probleem nu werkelijk is. Want pas nadat de werkelijke en meestal dieper liggende oorzaak gelokaliseerd is, kun je komen tot acties die ook de effecten krijgen waar je op uit bent. Dan dient echter eerst nog wel bij het doel stil gestaan te worden. Waar is de klant  nu ten diepste op uit, waartoe moet al de inspanning uiteindelijk leiden. En welk beeld heeft de klant daarbij en voelt dat oke. In deze fase van het adviestraject komt dus ook weer heel nadrukkelijk het gevoel er aan te pas. En als aan het doel dan ook woorden zijn gegeven, kan worden bekeken welke acties er op de korte en op de lange termijn nodig en gewenst zijn om dat doel ook daadwerkelijk te bereiken. Als afsluiting van het adviestraject worden altijd de te verwachten effecten van de voorgenomen activiteiten verkend. En pas wanneer die effecten voor alle betrokkenen (de klant zelf, de andere betrokkenen, het grotere geheel, meestal de organisatie en de wereld) positief zijn, kan tot uitvoering over gegaan worden. En ook bij die uitvoering kan ik, indien gewenst, een rol spelen. In het geval de effecten niet voor alle betrokkenen positief lijken uit te pakken, is er wat mij betreft geen sprake van echt ethisch ecologisch handelen, en moeten de stappen in het proces nogmaals, doorlopen worden. Meestal zijn dan nog niet alle feiten in kaart gebracht en is daardoor ook nog niet het werkelijke probleem en daarmee ook nog niet de echte oorzaak van het probleem blootgelegd en lopen we het risico aan symptoombestrijding te gaan doen. En dat werkt meestal slechts tijdelijk en verergert de problemen op de lange duur.