Nu het wettelijk kader voor de invoering van Passend onderwijs vaste vorm heeft gekregen is duidelijk geworden dat iedere school een schoolondersteuningsprofiel dient op te stellen. Aanvankelijk heette dat het (onderwijs)zorgprofiel. In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft een school haar mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen die extra onderwijsbehoeften hebben. De ondersteuning die de school kan bieden wordt beschreven op twee niveaus: de basisondersteuning en de extra ondersteuning. De extra ondersteuning geeft de mogelijkheden van de school weer die de basisondersteuning overstijgen. Aan de hand van deze niveaus kan een school haar eigen kwaliteiten en ambities in kaart brengen. Voor de samenwerkingsverbanden vormen de schoolondersteuningsprofielen een van de pijlers onder het nieuwe beleid voor de toewijzing van ondersteuning aan leerlingen en de toewijzing van middelen aan scholen. Het samenwerkingsverband stelt ook vast wat het niveau van basisondersteuning is, waaraan deelnemende scholen zullen (gaan) voldoen, mede op grond van de profielen van de afzonderlijke scholen. Deze vormen ook de basis voor het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, dat net zoals de schoolondersteunings- profiel eens in de vier jaar moet wordt vastgesteld. In het profiel wordt ook beschreven hoe en op welke gebieden de school zich wil ontwikkelen. Het ondersteuningsprofiel is ook de basis voor de communicatie met ouders. Een samenvatting van het profiel dient ook in de schoolgids opgenomen te worden.

Bij het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel kan ik ondersteuning en advies bieden onder andere met behulp van een format c.q. inhoudsopgave voor zo’n profiel dat gebaseerd is op het referentiekader dat hiervoor is opgenomen in de wet op het passend onderwijs, waardoor het profiel in ieder geval voldoet aan de wettelijke vereisten.